חוזים והסכמים

חוזים והסכמים

הסכם לסיום יחסי עבודה
הואיל והעובד מועסק על ידי המעביד; והואיל והצדדים מעונינים להפסיק את יחסי העבודה שמתקיימים ביניהם ולהסדיר את כל הנובע מהיחסים הללו ומסיומם; לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם לפירוק שותפות
הואיל והצדדים להסכם זה הינם שותפים בשותפות רשומה ששמה "____", אשר מטרותיה העיקריות הינן ___ (להלן: "השותפות"); והואיל וחלקי הצדדים בשותפות הינם: צד א' - %___. צד ב’ - %____. והואיל וברצון הצדדים לפרק את השותפות ולקבוע ביניהם את זכויותיהם וחובותיהם בפירוק השותפות;לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם לצירוף שותף חדש לשותפות
הואיל ובין צד א' וצד ב' (להלן: "השותפים הקודמים"), נערך ביום ____ הסכם שותפות (להלן: "ההסכם הקודם") על פיו הקימו השותפים הקודמים שותפות רשומה להלן: "השותפות"); והואיל והשותפים הקודמים מעונינים לצרף לשותפות את השותף החדש והשותף החדש מעוניין להצטרף כשותף לשותפות; והואיל והצדדים מבקשים לקבוע את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות בכל הנוגע לשותפות במסגרת הסכם זה;לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם מייסדים להקמת חברה
הואיל והצדדים מעונינים לשתף פעולה ביניהם בתחום ________; והואיל והצדדים מבקשים לשתף פעולה כאמור באמצעות חברה פרטית מוגבלת במניות;והואיל והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות הסכם זה; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם נאמנות
הואיל והנהנה מעוניין להפקיד בידיו הנאמנות של הנאמן סך המוערך בכ-_____ ש"ח להלן: "כספי הנאמנות") והואיל והנאמן מסכים להחזיק בנאמנות את כספי הנאמנות עבור נהנה בחשבון בנק אשר ייפתח לצורך כך, הכל בהתאם לאמור בהסכם זה והואיל והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות הסכם זה לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם סוכנות ושיווק בלעדי
הואיל והחברה עוסקת בפיתוח ובייצור של ________ (להלן: "המוצרים"); והואיל והסוכן עוסק בייבוא, שיווק הפצה ומכירה של ________; והואיל והחברה מעונינת למסור את זכויות השיווק הבלעדיות של המוצרים באזור כהגדרתו בהסכם זה לסוכן, הכל בכפוף ובהתאם לתנאים ולהוראות בהסכם זה; והואיל והצדדים מעונינים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה להלן; והואיל והסוכן מעוניין לקבל את זכויות השיווק הבלעדיות כאמור; לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם עבודה אישי
הואיל והמעסיק מעוניין להעסיק את העובד בתפקיד ______ (להלן: "התפקיד") והעובד מעונין לעבוד אצל המעסיק בתפקיד כאמור והואיל והעובד מצהיר כי יש לו את הידע, היכולת והניסיון הדרושים בכדי לעבוד בתפקיד אצל המעסיק והואיל וברצון הצדדים להתקשר ביחסי עובד מעביד וכן לקבוע בהסכם זה את תנאי העסקתו של העובד אצל המעסיק לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

קרא עוד


הסכם פרישה מחברה
הואיל והפורש הינו הבעלים והמחזיק של _____ מניות רגילות בנות ערך נקוב _____ ש"ח כל אחת מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן: "המניות הנמכרות") ומכהן בתפקיד דירקטור בחברה; והואיל והנשאר הינו הבעלים והמחזיק של _____ מניות רגילות בנות ערך נקוב _____ ש"ח כל אחת מהון המניות המונפק והנפרע של החברה; והואיל והצדדים מעונינים כי הפורש יחדל מלהיות בעל מניות בחברה וחבר בדירקטוריון החברה ובזאת להביא לניתוקו מעסקי החברה, בכל מובן שהוא; והואיל והנשאר מעוניין ואף הציע לפורש לרכוש ממנו את המניות הנמכרות והפורש מעוניין למכור את המניות הנמכרות לנשאר, הכל בתנאי הסכם זה;
לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

קרא עוד


הסכם פשרה
הואיל ולנושה טענות שונות כלפי החייב בדבר חובות שחייב לו החייב; והואיל והצדדים הגיעו להסכמה בדבר פירעון החובות הנ"ל, בתנאים המפורטים בהסכם זה, ובזאת להביא לסילוק ופירעון מלא וסופי של כל חובות החייב לנושה; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם שירותי פרסום
הואיל והמפרסם מעוניין לבצע מסע הסברה ופרסום, ברדיו ובעיתונות הכתובה, שמטרתו __________ (להלן: "מסע הפרסום"); והואיל ולשם ביצוע מסע הפרסום מבקש המפרסם לקבל שירותי פרסום מגוף מקצועי האמון על תכנון, ביצוע והפקה של מסע הפרסום מן הסוג הנדרש למפרסם, הן ברדיו והן בעיתונות הכתובה (להלן: "שירותי הפרסום"); והואיל והסוכנות מתמחה ועוסקת במתן שירותי פרסום; והואיל והמפרסם פנה לסוכנות והסוכנות מעונינת ליתן למפרסם שירותי פרסום, הכל כמפורט בהסכם זה; והואיל והצדדים חפצים להבהיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם ולפרט את המוסכם עליהם בהסכם זה; לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם שכירות בלתי מוגנת
הואיל והמשכיר הינו הבעלים הרשום והמחזיק הבלעדי של דירה/בית/חנות בת _____ חדרים, בשטח ברוטו של _____ מטר רבוע, ברחוב _____ והידועה גם כחלקה _____ תת חלקה _____ בגוש _____ (להלן: "המושכר") והואיל והמושכר פנוי וריק מכל דייר הזכאי להחזיק בו והשוכר לא שילם ולא ישלם למשכיר או לכל אדם אחר עבור המושכר, כל סכום שהוא ללא יוצא מהכלל של דמי מפתח או כל סכום אחר העשוי להיחשב כדמי מפתח בגין שכירת המושכר;
והואיל והצדדים מצהירים בזאת כי השכירות הנקשרת ביניהם על פי הסכם זה אינה בהתאם לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב - 1972 (להלן: "החוק"), וכי דיני הגנת הדייר לא יחולו על שכירות המושכר ועל הצדדים להסכם זה; והואיל והמשכיר מעונין ומסכים להשכיר את המושכר לשוכר, וברצון השוכר לשכור את המושכר מאת המשכיר, הכל בתנאים המפורטים בהסכם זה; לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

קרא עוד


התחייבות עובד לשמור על ציוד שקיבל ממעביד
1. אני הח"מ, __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________, מאשר בזאת כי קיבלתי לרשותי בהשאלה __________ (להלן: "הציוד"), כשהוא חדש ושלם וללא כל פגם, מאת __________ (להלן: "המעסיק").2. הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שעלות הציוד הינה _____ ש"ח (להלן: "שווי הציוד").3. ידוע לי כי קבלת הציוד הינה לטובת פעילותי עבור המעסיק והנני מצהיר ומתחייב להשתמש בציוד אך ורק לצורך פעילותי ועבודתי אצל המעסיק.

קרא עוד


הסכם לצירוף שותף אשר יאתר משקיעים לחברה
הואיל והחברה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שהתאגדה כדין בישראל והואיל והשותף החדש מצהיר כי ביכולתו לאתר ולסייע באיתור משקיעים אשר יעמידו לחברה את המימון הדרוש לצורך פעילותה (להלן: "המשקיעים") והואיל ובעלי המניות מסכימים להעביר לשותף החדש מניות בחברה תמורת קבלת המימון הדרוש כאמור לעיל, הכל כמפורט בהסכם זה והואיל והצדדים מעונינים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם מסגרת תנאי הסכם זה לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


ייפוי כוח כללי
אני הח"מ נושא ת.ז. מספר _______, מרח' __________ ממנה ומייפה את כוחו של , כדלקמן:1. לבקש, לדרוש, לתבוע במשפט, לקבל, לגבות, להחזיק סכומים של כסף, בטחונות בעד כסף, חובות, מניות, סחורות, דברים וחפצים בין מיטלטלין ובין נכסי דלא-ניידי, השייכים לי עכשיו או אשר יהיו שייכים לי בעתיד או אשר אנשים אחרים חייבים לי בהווה או יהיו חייבים לי בעתיד או העומדים לתשלום לטובתי בהווה או יעמדו לתשלום לטובתי בעתיד, 

קרא עוד


כתב אחריות למוצרים
הואיל והמוכר מכר לקונה ביום _____ את המוצרים (להלן: "המוצרים") המפורטים בנספח א' לכתב אחריות זה; והואיל והוסכם בין הצדדים לכתב אחריות זה כי המוכר יהא אחראי כלפי הקונה לטיב ותקינות המוצרים, בכפוף ובהתאם לאמור בכתב אחריות זה; לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


כתב ערבות אישית בלתי חוזרת
אנו הח"מ,1. ______, נושא ת.ז. מספר _____, מרח' _______.2._____, נושא ת.ז. מספר ________, מרח' ______. אחראים וערבים בזאת באופן אישי, כולנו ביחד וכל אחד לחוד, באופן בלתי חוזר בערבות בלתי מוגבלת בסכום, כלפי ______ (להלן: "בעל הערבות"), לכל אחת ואחת מהתחייבויותיו של _____, ת.ז./ח.פ _____ (להלן: "החייב"), על פי הסכם ל_____ שנכרת בין בעל הערבות לבין החייב ביום ____ (להלן: "ההסכם"), ומתחייבים לשלם לבעל הערבות כל סכום אותו יהיה החייב חייב לבעל הערבות על פי ההסכם ו/או לשפות את בעל הערבות עקב הפרת 

קרא עוד


שטר חוב לביטחון בלבד
שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________אני הח"מ, __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________, מתחייב לשלם כנגד שטר זה ביום _____, לפקודת __________, סך של _____ ש"ח, בתמורה להסכם מיום _____. _________ חתימה

קרא עוד


התחייבות עובד היוצא להשתלמות
הואיל ואני הח"מ, ________, נושא ת.ז. מספר ________, מרח' _______, עובד אצל _____ (להלן: "המעסיק") ועומד להשתתף בהשתלמות בנושא______(להלן: "ההשתלמות") מטעם המעסיק, הנני מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כדלקמן:1. ידוע לי שעלות ההשתלמות אותה אני עומד לעבור במימון המעסיק הינה סך השווה בש"ח לכ-_____ דולר ארה"ב (להלן: "עלות ההשתלמות").

קרא עוד


התחייבות עובד לשמירת סודיות
הואיל ואני הח"מ, __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________, עומד להתחיל לעבוד אצל __________ (להלן: "המעסיק") ביום _____, הנני מצהיר ומתחייב כלפי המעסיק כדלקמן:1. לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב של המעסיק ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, הן במשך זמן עבודתי אצל המעסיק והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או 

קרא עוד


כתב התחייבות לשמירת סודיות בטרם מצגת
אני הח"מ, __________, נושא ת.ז. מספר __________ או ח.פ. __________, מרח' __________, מתחייב בזאת כלפי __________ (להלן: "המציג") כדלקמן:1. לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, לרבות בטרם קשריי העסקיים עם המציג, במשך תקופת קשריי העסקיים עם המציג והן לאחר מכן, ולרבות במידה ולא אתקשר כלל בקשרים כלשהם עם המציג, כל מידע הקשור 

קרא עוד


הסכם להחזקת מניות בנאמנות בחברה
הואיל והנהנה הינו הבעלים והמחזיק של _____ מניות רגילות ערך נקוב _____ ש"ח כל אחת (להלן: "המניות") ב__________ בע"מ (להלן: "החברה") והואיל והנהנה מעוניין להפקיד בידיו הנאמנות של הנאמן את המניות וליפה את כוחו של הנאמן להיות בא כוחו החוקי לשם עשייה בשמו ובמקומו את הפעולות המפורטות בהסכם זה והואיל והנאמן מסכים להחזיק בנאמנות את המניות עבור הנהנה ולפעול בשמו ובמקומו, הכל בהתאם לאמור בהסכם זוהואיל והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות הסכם זה לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


כתב התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות של בעל מניות בחברה
אני הח"מ, __________, נושא ת.ז. מספר __________, מרח' __________, מצהיר ומתחייב בזאת כלפי __________ בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן: אני ו/או שלוחיי מתחייבים שלא להתחרות בעסקיה של החברה ו/או בלקוחותיה ו/או במוניטין שלה בתחום המוצרים שיפותחו ו/או פותחו ו/או מפותחים על ידי החברה ו/או פותחו בטרם רישום החברה ו/או השירותים המסופקים על ידה, במישרין או בעקיפין, בעצמי ו/או באמצעות אחרים 

קרא עוד


הסכם בוררות
הואיל וביום ____ כרתו הצדדים להסכם זה הסכם (להלן: "ההסכם"), שעיקרו______; והואיל והצדדים חלוקים ביניהם בשאלת מילוי התחייבויותיהם על פי ההסכם ויש תביעות וטענות האחד כלפי השני; והואיל והצדדים הגיעו לידי הסכמה למסור את ההכרעה בחילוקי הדעות שביניהם בקשר עם ההסכם להכרעתו של בורר דן יחיד ומוסכם שימונה על ידם כמפורט בהסכם זה, על מנת שידון ויכריע באופן סופי בחילוקי הדעות ביניהם; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:

קרא עוד


הסכם בין ממציא ליזם
הואיל והממציא המציא אמצאה (להלן: "האמצאה"), אשר באמצעותה ניתן לייצר _________ (להלן: המוצרים"); והואיל והממציא הנו בעל כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באמצאה ונכון למועד חתימת הסכם זה לא העביר לצד שלישי כלשהו זכות כלשהי באמצאה ו/או לא הרשה לצד שלישי כלשהו להשתמש באמצאה ו/או לא גילה לצד שלישי כלשהו את פרטי האמצאה; לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

קרא עוד


הסכם הלוואה
הואיל והלווה ביקש מהמלווה להעמיד לרשותו הלוואה כספית; והואיל והערב הסכים לערוב לכל התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה; והואילוהמלווה הסכים להעמיד לרשות הלווה את ההלוואה המבוקשת בתנאים וכנגד הביטחונות והערבויות כמפורט בהסכם זה להלן; לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

קרא עוד


הסכם הלוואת בעלים
הואיל והמלווה הינו בעל מניות בחברה; והואיל והחברה פנתה אל המלווה בבקשה כי ילווה לה סכום כסף כמפורט בהסכם זה ולמטרה האמורה בו; והואיל והמלווה הסכים להעמיד לזכות החברה את ההלוואה המבוקשת, כנגד משכון שהחברה הסכימה לתת כבטוחה לפירעון ההלוואה; והואיל וברצון הצדדים לקבוע את כל תנאי העמדת ההלוואה ואת מועדי, שיעורי ותנאי פירעונה כמפורט בהסכם זה; לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם העמדת הלוואה לעובד
הואיל והלווה ביקש מהמעביד להעמיד לו הלוואה צמודה בתנאים המפורטים להלן, למטרת _____; והואיל והערב הסכים לערוב לכל התחייבויות הלווה כלפי המעביד על פי הסכם זה; והואיל והמעביד הסכים להעמיד לרשות הלווה את ההלוואה המבוקשת בתנאים וכנגד הערובות כמפורט בהסכם זה להלן; לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

קרא עוד


הסכם זיכיון
הואיל והחברה מנהלת רשת של בתי עסק בתחום _____; והואיל והחברה בעלת הזכויות בסמני מסחר רשומים של רשת בתי העסק כאמור לעיל שנרשמו כדין אצל רשם סמני המסחר (להלן: "הסימנים המזהים"); והואיל והזכיין מעוניין להקים עסק ל____ (להלן: "העסק") שינוהל ב______ (להלן: "מקום העסק") ושימנה על רשת החברה ולקבל רשות שימוש בסימנים המזהים, בידע ובניסיון שברשות החברה;לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם ייעוץ
הואיל והמזמין עוסק ב_______ (להלן: "תחום העיסוק"); הואיל והיועץ בעל הידע, הנסיון והכישורים המתאימים לצורך מתן ייעוץ בתחום העיסוק; והואיל והמזמין הציע ליועץ והיועץ הסכים ליתן שירותי יעוץ בתחום העיסוק למזמין; והואיל והצדדים חפצים להגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת הוראות הסכם זה; לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


הסכם יסוד שותפות
הואיל והצדדים מעונינים להקים שותפות רשומה שעיקר עסוקה הינו ____ להלן: "השותפות"); והואיל וברצון הצדדים לקבוע את התנאים וההוראות בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם בהפעלת השותפות, בנוגע להשקעותיהם בשותפות, בנוגע ליחסים ההדדיים בינם לבין עצמם ביחס לניהול השותפות ובנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לגביה; לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

קרא עוד


דילוג לתוכן