תנאי שימוש

תנאי שימוש

אנו מודים לך על שבחרת להיכנס לאתר של משרדנו - בחרי ושות' רואי חשבון ויועצים פיננסים. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין המשרד. עקב כך הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט תוכל לפנות למשרדנו בעמוד צור קשר.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר האינטרנט של המשרד, ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. המשרד שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר .
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

תנאי השימוש

  1. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע המוצג באתר הינה למשתמש/ת בלבד וכי אין המשתמש/ת רשאי/ת להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.  
  2. המשתמש/ת מתחייב/ת להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
  3. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש- אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות למשרדנו בפקס: 04-6720774 או באמצעות דואר אלקטרוני: office@bcpa.co.il.
  4. המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
  5. לא יבוצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.

המשתמש/ת מצהיר/ה בזה, כי ידוע לו/לה שהחברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא/היא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין בשירותים, וכי הוא/היא אחראי/ת באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא/היא עושה בשירותים.

דילוג לתוכן