משיכת רווחים ראויים לחלוקה בשיעור מס מופחת

משיכת רווחים ראויים לחלוקה בשיעור מס מופחת

פורסם ב- 1 באוקטובר 2009

החל מהיום: ניתן למשוך רווחים ראויים לחלוקה בשיעור מס מופחת 

‏במסגרת הפעולות שנקטה רשות המסים להתמודדות עם השפעות המשבר הכלכלי-העולמי וצמצום הגירעון הממשלתי, אפשרה הרשות, להפחית, לתקופה קצובה, את שיעור המס החל על דיבידנד שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה שנצברו בידי החברה מחלקת הדיבידנד עד ליום 1 בינואר 2003 לשיעור של 12% במקום שיעור המס החל בחלוקת דיבידנד, על יחיד או על חברה משפחתית - 20% ואם הוא בעל מניות מהותי - 25%.

הוראת שעה, מאפשרת את חלוקת אותם רווחים בתנאים מסוימים המפורטים בטיוטת החוזר שהופץ ולתקופה מוגבלת החל מה-1.10.2009 ועד ל-30.9.2010 בשיעור מס מופחת של 12% בלבד.

בהתאם לטיוטת החוזר המקצועי שפרסמה רשות המסים, תאפשר הרשות, במקרים מסוימים, ולעניין הוראת השעה בלבד, קיזוז של יתרות חובה קיימות של בעל המניות בחברה המחלקת כנגד ההכנסות מהדיבידנד המוטב, מבלי שיראו בכך, הפרה של תנאי הוראת השעה.

דילוג לתוכן