מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי

 

בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ
קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל טבלת מס הכנסה לישראלים בחו"ל ,שיעור פטור ממשכורת בסיסית - עובד ישראלי המועסק בחו"ל על ידי חברה ישראלית מפסיד נקודות זיכוי והטבות אחרות המוכרות בשכר בארץ. כדי לפצותו נקבעו תקרות של "משכורת בסיסית" בפטור ממס.משנת המס 1992 - ינתן פטור ממס לגבי חלק מהמשכורת הבסיסית (לפי הטבלאות שלהלן המפרטות את המשכורת הבסיסית בכל מדינה). הפטור ניתן במקום נקודות זיכוי שלא יותרו.

קרא עוד בהרחבה


ניכוי הוצאות דיור לבעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ - כללי מס הכנסה
בהתאם לתיקון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון) נקבע הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש

קרא עוד בהרחבה


אמנות מס - רשימת מדינות
ס' 196 לפקודת מס הכנסה מסדיר את שילוב האמנה עם החוק הישראלי וקובע כי הוראות האמנה גוברות על הדין הפנימי. האמנה למניעת כפל מס, אשר נחתמת בין שתי מדינות, כשמה כן היא, נועדה, בראש ובראשונה, לטפל במצבים של כפל מס בין המדינות המתקשרות.

קרא בהרחבה


סין - אמנה למניעת כפל מס בין ממשלת ישראל לבין הרפובליקה העממית של סין
האמנה נחתמה ביום 8.4.1995, אושררה ע"י ממשלת ישראל ביום 20.11.1995 ונכנסה לתוקף ביום 1.1.1996.

קרא בהרחבה


הודו - אמנה בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה של הודו
תחולה מיום 1.94 1. לגבי הוראות הניכוי במקור התחולה מיום 7.96. 1.

קרא בהרחבה


רוסיה - אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הפדרציה הרוסית
בתוקף מיום 1.1.2001.

קרא בהרחבה


ארה"ב - אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מסים על הכנסה
הנוסח המופיע כאן הוא נוסח משולב הכולל את האמנה המקורית שנחתמה בשנת 1975, את הפרוטוקול המתקן הראשון שנחתם ב-1980 ואת הפרוטוקול המתקן השני שנחתם ב-26.1.93 האמנה וכן שני פרוטוקולים אושרו ע"י ממשלת ישראל 28.9.94 והיא נכנסה לתוקף ב-1.1.95 (לגבי ניכוי במקור - 1.2.95)

קרא בהרחבה


רומניה - אמנה בין ממשלת רומניה ובין ממשלת מדינת ישראל
תחולה מיום 2 בינואר 1999

קרא בהרחבה


לוקסמבורג - הסכם בין מדינת ישראל לבין הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג
האמנה נחתמה ביום 13.12.2004 וטרם אושררה.

קרא בהרחבה

דילוג לתוכן