מס ערך מוסף

מס ערך מוסף

תקנות לניכוי מס תשומות בגין רכבים פרטיים ומסחריים
עפ"י סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975(להלן: החוק), עוסק כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשמון יבוא שהוצא על שמו כבעל הטובין ,כל זאת, אם מתקיימים יתר התנאים הקבועים בחוק כדלקמן...

קרא בהרחבה


מע"מ בשיעור אפס ופטורים
אל תחשבו שעליכם לשלם מס ערך מוסף בגין כל עסקה שבצעתם, שכן, ישנן עסקאות אשר שיעור מס הערך המוסף המוטל בגינן הוא אפס. דוגמא לאחת מעסקאות אלו היא כאשר ניתן שירות לתושב חוץ. במאמר זה נדון בהבדלים ובהשלכות בין פטור שניתן מתשלום מע"מ לבין הטבת מס לפיה יוטל מע"מ בשיעור אפס, וכן בסוגי השירותים החייבים במס בשיעור אפס ובתנאים לקבלת הפטור

קרא עוד


מה חדש במע"מ ?
עדכונים שוטפים מאתר רשות המסים

קרא עוד


האם מע"מ התשומות בגין חשבוניות על מתנות ללקוחות מותר בניכוי?
עפ"י פס"ד קשת עולה כי מס התשומות בגין טובין - שהם סוגים שונים של מוצרי צריכה שהעוסק חילק כמתנות או כפרסים ללקוחותיו - מותר בניכוי, כל עוד לא נאסר קיזוז מס התשומות..

קרא עוד


סכומים ושיעורים במע"מ 
ריכוז של סכומים ושיעורים  המופיעים בחקיקה ובתקנות ורלוונטיים  לנושא מס ערך מוסף

לקריאה בהרחבה באתר רשות המסים


הודעה בדבר שיעורי ההישבון (החזר) של בלו על סולר - תקרות וסכומים (פורסם ב- 17/03/2008)
ציוד הנדסי, רכב מסחרי, אוטובוס שמשקלו עולה על 5 אלף ק"ג, טרקטור, מפעל תעשייתי, ספינת דייג, מוניות, אוטובוס ציבורי זעיר, מורי נהיגה - החזר בלו לליטר, תקרות וסכומים

קרא עוד


הסבר בדבר החזר בלו על סולר (פורסם ב- 30/08/2005)
עוסקים, הרשומים כעוסק מורשה במס ערך מוסף, יהיו זכאים להחזר בלו ששולם על סולר לגבי רכבים / ציוד ששימשו לייצור הכנסה מחשבוניות מס שהוצאו להם כדין ע"י עוסק שעיסוקו מכירת דלק (חברת דלק או תחנת דלק). ההחזר לא יעלה על תקרות, שיקבעו ושיפורסמו ברשומות. 

למאמר המלא


ניכוי מס תשומות עבור רכישת רכבים מסחריים, פרטיים ואופנועים
הוראות ניכוי מס תשומות בגין רכב ואופנוע רכישה או יבוא של רכב פרטי ואופנוע - ניכוי מס תשומות, התשומה היא לשימוש בעסק או לצורכי העסק, רכב פרטי, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד...

קרא עוד


נוהל קבלת החזרי מע"מ בגין חובות אבודים (פורסם ב- 4/06/2000)
תכליתה של הוראה זו לקבוע הנחיות לגבי הכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע"מ ודרך קבלת החזר שמקורו בחוב אבוד. חוב אבוד, לעניין חוק מע"מ, יכול שייווצר במקרה בו עוסק ביצע עסקה שמועד החיוב במס לגביה חל בטרם נתקבלה התמורה מהקונה.

קרא עוד בהרחבה


דילוג לתוכן