מס הכנסה

מס הכנסה

פחת מואץ למערכות אנרגיה 
על פי הודעת שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ, והשר להגנת הסביבה גלעד ארדן, מיום 8 ביוני 2009, אומצו המלצות הוועדה בראשות סמנכ"ל רשות המסים בנושא מיסוי ירוק, שעיקרן יצירת תמריצים כלכליים להפחתת הזיהום הסביבתי. במסגרת ההמלצות הוצע להעניק פחת מואץ על מתקנים לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושים שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובטכנולוגיה סולאר-תרמית, שלהם יוענק פחת מואץ בשיעור שנתי של 25% - דהיינו הפחתה מלאה על פני 4 שנים.

קרא בהרחבה


משיכת רווחים ראויים לחלוקה בשיעור מס מופחת
‏במסגרת הפעולות שנקטה רשות המסים להתמודדות עם השפעות המשבר הכלכלי-העולמי וצמצום הגירעון הממשלתי, אפשרה הרשות, כהוראת שעה, להפחית, לתקופה קצובה, את שיעור המס החל על דיבידנד שמקורו ברווחים ראויים לחלוקה שנצברו בידי החברה מחלקת הדיבידנד עד ליום 1 בינואר 2003 לשיעור של 12% במקום שיעור המס החל בחלוקת דיבידנד, על יחיד או על חברה משפחתית - 20% ואם הוא בעל מניות מהותי - 25%.

קרא עוד


תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לעניין סעיף 3(י))(תיקון), התשס"ט-2009
סעיף 2(א) קובע כי שיעור הריבית בשנת המס לעניין סעיף 3(י) לפקודה יהיה 3.30 אחוזים, המוכפלים במספר הימים של תקופת ההלוואה ומחולקים ב-365.

קרא עוד


הכרה בהוצאות רכב שאינו רשום על שם הבעלים
האם ניתן להכיר בהוצאות רכב לעצמאי, שהרכב אינו רשום על שמו, אך בפועל הוא זה שמשלם את הוצאותיו (בהנחה שבעל הרכב הרשום מצהיר זאת בכתב)?

קרא עוד


רשות המסים בישראל פרסמה את הקובץ: "דע זכויותיך לשנת 2016".

לקבלת הקובץ לחץ כאן


החוק לעידוד הפקת סרטים בישראל
רשות המסים בישראל פרסמה דברי הסבר, הוראות והנחיות לקבלת הטבות בגין הפקות סרטים בישראל, הפקות זרות והפקות משותפות לצורך הקטנת עלויות ההפקה.

קרא עוד


קובץ החלטות מיסוי ינואר עד דצמבר 2008 (פורסם ב- 6/4/2009)
רשות המסים, פרסמה היום לקט חמישי של תמצית החלטות מיסוי, שניתנו על ידי החטיבה המקצועית במסגרת המוסד להחלטות מיסוי, במהלך שנת 2008. הלקט כולל תמצית של 63 החלטות מיסוי בתחומים שונים: שינויי מבנה, חוקי עידוד, שוק ההון, מיסוי בינלאומי, מיסוי מקרקעין, אופציות לעובדים וחקלאות. סה"כ טופלו על ידי המוסד 849 בקשות במהלך 2008.

קרא עוד


תכנוני מס החייבים בדיווח (פורסם ב- 31/03/2008)
מבוא, חובת הדיווח, שומה חלקית לעניין תכנון מס החייב בדיווח, קנס גרעון, סנקציות בגין אי דיווח, רשימת הפעולות שהן תכנון מס החייב בדיווח בתחום מס הכנסה..

למאמר המלא


אמנות מס בינלאומיות - רשימת מדינות
ס' 196 לפקודת מס הכנסה מסדיר את שילוב האמנה עם החוק הישראלי וקובע כי הוראות האמנה גוברות על הדין הפנימי. האמנה למניעת כפל מס, אשר נחתמת בין שתי מדינות, כשמה כן היא, נועדה, בראש ובראשונה, לטפל במצבים של כפל מס בין המדינות המתקשרות.

ראה רשימה מפורטת


מדרגות מס הכנסה, תקרות ונתונים לשנת 2017
שיעורי המס, תקרות הכנסה, קופות גמל וקרנות השתלמות, הנחות מהמס ופטורים, זיכויים, ניכויים, סכומים אחרים, רשימת הארצות שבהן ניתן להגדיל ב-25% את סכום הוצאות הלינה, שווי השימוש ברכב, מס מעסיקים והנחיות נוספות..

למאמר המלא


תקנות ניהול ספרים 2009
"מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותעוד אשר נישום חייב לנהל לפי הוראות אלה, ואם ספרים ותיעוד כאמור מנוהלים באמצעות תוכנת מחשב, ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת...

קרא עוד


דילוג לתוכן