תקני חשבונאות

תקני חשבונאות

תקן חשבונאות ישראלי מספר 1 - אחזקותיהן של קרנות הון סיכון

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 2 - הקמת בניינים למכירה

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 3 - היוון עלויות אשראי

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 4 - עבודות על פי חוזה ביצוע

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 5 - מלכרים

קרא עוד הרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 6 - גילו בדבר יישום תקנים חדשים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 7 - אירועים לאחר תאריך המאזן

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 8 - פעילות מופסקת

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 11 - דיווח מגזרי

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 12 - הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 13 (מתוקן) - השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 14- דיווח כספי לתקופות ביניים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 15 - ירידת ערך נכסים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 16 -נדל"ן להשקעה

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 17 - דחיית ההתאמה לדוחות הכספיים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 18 - דיווח כספי על ידיד בתי חולים ציבוריים וקופות חולים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 19 - מסים על הכנסה

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 20 (מתוקן) - מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 21 - רווח למניה 

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 22 - מכשירים פיננסים: גילוי והצגה

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 23 - עסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 24 - תשלום מבוסס מניות 

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 25 - הכנסות 

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 26 - מלאי

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 27 - רכוש קבוע 

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 28 - תיקון הוראות מעבר לתקן 27 בדבר רכוש קבוע

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 29 - אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים

קרא עוד בהרחבה


תקן חשבונאות ישראלי מספר 31 - תיקון לתקן 22 בדבר מכשירים פיננסים

קרא עוד בהרחבה

דילוג לתוכן