תכנית ההקלות במיסוי לתושב חוזר ולעולה חדש

רשות התאגידים
28 בדצמבר 2017
האם מע"מ התשומות בגין חשבוניות על מתנות ללקוחות מותר בניכוי?
10 בינואר 2018

תכנית ההקלות במיסוי לתושב חוזר ולעולה חדש

במלוא 60 שנים להקמת מדינת ישראל החליטו קברניטי המדינה לצאת בתוכנית המיועדת להעניק חבילת הקלות מס לעולים חדשים, לתושבים חוזרים ולתושבים חוזרים ותיקים. תושב חוזר הוא מי ששהה בחו"ל מעל שש שנים. תושב חוזר ותיק הוא מי ששהה בחו"ל לפחות 10 שנים. יש לציין, כי תושב חוזר ותיק זכאי להטבות מס גדולות יותר מתושב חוזר. עולה חדש הוא מי שנעשה תושב ישראל ראשונה והטבות המס שלו הן רחבות בדומה לתושב חוזר ותיק. לפיכך, פורסם בחודש ספטמבר, 2008 החוק לתיקון מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה) תשס"ח-2008.

 

להלן רשימת הנושאים המהווים את בסיסו של החוק החדש, נציג את עיקרי הדברים:

  1. הרחבת הגדרת תושב חוץ– עם כניסת תיקון 147 לתוקפו בשנת 2003, תושב ישראל חייב במס על הכנסותיו ללא הגבלה טריטוריאלית. מי שאינו תושב ישראל חייב במס רק על הכנסות שהופקו בישראל. תושב חוץ הוגדר באופן שמסווג את מי שאינו תושב ישראל בהגדרה, מיידית כתושב חוץ. נקבע כי אם הנישום יוכיח כי העתיק את מרכז חייו מישראל על כל המשתמע מכך, בשנתיים רצופות כלשהן, אזי יחשב כ'לא תושב', רטרואקטיבית גם בשנתיים שקדמו לשנתיים אלו. כל זאת, מותנה בכך שבשנתיים קודמות אלו הוא שהה מחוץ לישראל לפחות 183 ימים בכל שנה.
  2. השוואת ההקלות במיסוי בין תושבים חוזרים ותיקים לעולים חדשים- נקבע מעמד מיסוי חדש בשם "תושב חוזר ותיק". מעמד זה הינו למי שחזר והפך לתושב ישראל, זאת לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות. מעמדו המיסוי יהיה זהה למעמדו המיסוי של עולה חדש.
  3. החמרת הקריטריון להיחשב כתושב חוזר שאינו תשוב חוזר ותיק – לפני החוק לתיקון פקודת מס הכנסה דנן, תושב חוזר היה מי שחזר לישראל, אחרי שהפסיק להיות תושב ישראל במשך 3 שנים לפחות. בתיקון לחוק, המחוקק האריך את התקופה האמורה לעיל ב-3 שנים נוספות והיא עומדת כעת על 6 שנים. מקרה זה מתייחס רק למי שיפסיק להיות תושב ישראל החל מתאריך 1 בינואר, 2009.
  4. הקלות חדשות במס– התושב החוזר זכאי להקלות הבאות: א) פטור ממס על הכנסות שאינן הכנסות מעסק ושהן הכנסות מקצבת תמלוגים, דמי שכירות, ריבית ודיבידנד למשך 5 שנים. ב) פטור ממס על רווחי הון על נכסים מחוץ לישראל שנרכשו בהיותו תושב חוץ. הפטור הינו ל-10 שנים ואחר כך יינתן פטור יחסי לפי תקופת ההחזקה בנכס. לעולה החדש ותושב החוזר הותיק ניתנו ההטבות הבאות: א) פטור ממס על רווחי הון על נכסים מחוץ לישראל. הפטור הינו ל-10 שנים ואחר כך יינתן פטור יחסי לפי תקופת ההחזקה בנכס. ב) פטור ממס על כל הכנסה שאינה הונית שהופקה מחוץ לישראל או שמקורה מחוץ לישראל למשך 10 שנים. ג) פטור ממס בישראל על רווחי החברות מנוהלות על ידם.
  5. קביעת מסלול התאקלמות בן שנה אחת ממועד ההגעה ארצה – העולה החדש או של התושב החוזר הוותיק רשאי לבקש כי לא ייחשב תושב ישראל לצורכי מס הכנסה למשך שנה ממועד הגעתו ארצה. הטבה זו מותנית בכך שיודיע לפקיד השומה בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל על רצונו בתקופת התאקלמות. מי שהינו עולה חדש או תושב חוזר ותיק בין התאריך 1 בינואר 2007 ועד למועד פרסום החוק יודיע לפקיד השומה על רצונו בתקופת התאקלמות תוך 90 ימים מיום פרסומו של החוק. אם לאחר שנת התאקלמות יחליט הנישום כי ברצונו אכן להיחשב לתושב ישראל, שנת התאקלמות תבוא בחשבון בחישוב 10 שנות הפטור אשר התייחסנו אליהם שבסעיף הקודם.
  6. פטור מחיוב דיבידנד רעיוני בשל החזקה בחברה נשלטת זרה– במקרים בהם עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים הינם מחזיקים בחברה נשלטת זרה , אזי לא יראו ברווחים הבלתי מחולקים כאילו חולקו לתושבי ישראל, וזאת למשך 10 שנים מהמועד שבו הפכו לתושבי ישראל.
  7. הטבה לחברות זרות שנשלטות ומנוהלות בידי עולה חדש או בידי תושב חוזר ותיק- במקרה בו השליטה בחברה  וניהולה מופעל בישראל בידי עולה חדש או בידי תושב חוזר ותיק, וטרם חלפו 10 שנים מיום הפיכתם לתושבי ישראל, לא יראו את אותה חברה כחברה תושבת ישראל.
  8. פטור מחובת דיווח על הכנסות שמקורן אינו בארץ ועל נכסים שבחו"ל- עולה חדש או תושב חוזר ותיק הינו פטור מחובת דיווח בהתאם לפקודת מס הכנסה, לגבי כל הכנסותיו שהופקו מחוץ לישראל, או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, במשך 10 שנים ממועד הפיכתו לתושב ישראל. כמו כן, עולה חדש או תושב חוזר ותיק לא יהיה חייב בהגשת הצהרת הון במשך 10 שנים מן המועד שהפך לתושב ישראל.

לסיכום, תקופת השהייה בחו"ל וניתוק התושבות לעיתים היא גבולית וניתנת למשא ומתן, קבלת ייעוץ מקצועי ותכנון נכון תוך ניצול הטבות המס אשר הוענקו על פי החוק יכול לצמצם את חבות המס העתידית לעולים החדשים ולתושבים חוזרים.

המובא במאמר זה אינו משמש תחליף לחוות דעת או ייעוץ מקצועי , זאת מאחר ואינו ממצה את כל האספקטים של הסוגיה הנדונה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן