הכרה בהוצאות רכב שאינו רשום על שם הבעלים
16 באוגוסט 2015
רשות התאגידים
28 בדצמבר 2017

מע"מ בשיעור אפס ופטורים

אל תחשבו שעליכם לשלם מס ערך מוסף בגין כל עסקה שבצעתם, שכן, ישנן עסקאות אשר שיעור מס הערך המוסף המוטל בגינן הוא אפס.דוגמא לאחת מעסקאות אלו היא כאשר ניתן שירות לתושב חוץ. במאמר זה נדון בהבדלים ובהשלכות בין פטור שניתן מתשלום מע"מ לבין הטבת מס לפיה יוטל מע"מ בשיעור אפס, וכן בסוגי השירותים החייבים במס בשיעור אפס ובתנאים לקבלת הפטור.
סעיף 30 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 עניינו במע"מ בשיעור אפס על עסקאות המנויות בו. משמעות קביעה זו היא כי העסקאות עצמן מוגדרות כחייבות במס בעיקרן אולם שיעור המס יהיה אפס.
מה ההבדל בין מתן פטור ממס לבין מע"מ בשיעור אפס? להקלת מס זו ניתן למצוא עדיפות על פני "פטור" ממס, שכן "שיעור אפס" מעניק הן "פטור" ממס והן יתרונות של עסקה החייבת במס. בצורה זו העוסק לא רק שאינו משלם מע"מ אלא הוא אף יכול לנכות את המס ששילם בגין התשומות שנשא בהן, כלומר, הוא זוכה להחזר המע"מ ששילם בגין העסקה.
תוצאה זו נובעת מהוראת סעיף 30(ב) לחוק הקובעת, כי מי שחל עליו מס בשיעור אפס דינו לעניין חוק מע"מ יהיה "כדין חייב במס". לפיכך, לא חלה עליו ההגבלה של סעיף 41 לחוק, האוסר ניכוי מס תשומות אם הן שימשו בעסקה שאינה חייבת במס.
מתן שירות לתושב חוץ – עסקה יכולה להתחייב במס בשיעור אפס אם היא נופלת לגדר אחת החלופות, המופיעות בסעיף 30(א) לחוק המע"מ. מבין החלופות, הרלבנטית לענייננו הנה הוראת סעיף 30(א)(5) לחוק .סעיף 30(א)(5) המע"מ עניינו במתן שירות לתושב חוץ, קובע כדלקמן:
"(א) אלה עסקאות שהמס עליהן יהיה בשיעור אפס:

(5) מתן שירות לתושב חוץ, למעט שירות ששר האוצר קבע לענין זה; לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל, אלא אם הוא שירות שתמורתו מהווה חלק מערך הטובין שנקבע כאמור בסעיפים 129 עד 133ט לפקודת המכס, לפי העניין;"

 
להלן סוגי השירותים הניתנים לתייר(תושב חוץ) בזמן ביקורו בארץ, שעליהם חל מע"מ בשיעור אפס:
1.      לינה של תייר בבית מלון, וכן שירותים נוספים הניתנים לתייר אגב לינה בבית המלון שבו הוא לן.
2.      השכרת רכב מנועי פרטי לתייר לנהיגה עצמית.
3.      הסעת סיור של תייר, ברכב מנועי פרטי או באוטובוס.
4.      אספקת ארוחות לתייר אגב סיור באוטובוס.
5.      הולכת תייר בכלי שייט ממקום אחד למשנהו בישראל.
6.      הולכת תייר בכלי טייס ממקום אחד למשנהו.
7.      אשפוז תייר בבית חולים.
8.       מכירה לתייר של זכות השתתפות בכנס בינלאומי, שמשתתפים בו 50 תיירים לפחות.
9.      מתן זכות שימוש לתושב חוץ בשטחי תערוכה ושירותים נלווים הניתנים לו ע"י נותן זכות השימוש אגב התערוכה.
על כל סוג של שירות שמקבל תייר בישראל שאינו מסוג השירותים שפורטו לעייל, יחול מע"מ בשיעור מלא (15.5%).
הפטור כאמור, יחול על השירות אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:
1.      השירות ניתן לתייר השוהה בישראל עפ"י אישור ורשיון.
2.      בידי נותן השירות הסכם או מסמך אחר, המאשר את פרטי העיסקה (למשל, הזמנה)
3.      בידי נותן השירות רישום שמו של התייר, מענו הקבוע ומספר דרכונו.
4.      הוצאה חשבונית המפרטת את השירות שניתן לתייר.
5.      לגבי הסעת סיור של תייר או בהשכרת רכב מנועי פרטי לתייר, יצויין בחשבונית שהוצאה לתייר מספר הרישוי של הרכב.
6.      לגבי אספקת ארוחות לתייר אגב הסעת סיור באוטובוס, יצויין מספר הרישוי הרישוי של האוטובוס בחשבונית המוצאת למסיע.
7.      נרשמו בספרי החשבונות של נותן השירות – מחיר העיסקה והמטבע שבו שולמה העיסקה.
נציין כי, אם וכאשר קיים נהנה ישראלי מן השירות, גם אם הינו נהנה משני הרי שאין השירות הניתן על ידי החייב במס הישראלי, זכאי למס בשיעור אפס.
חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליציםעל קבלת ייעוץ מקצועי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן